Privacyverklaring

Stichting MC de Ganghouwers hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil MC de Ganghouwers heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. MC de Ganghouwers doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MC de Ganghouwers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

  • MC de Ganghouwers de persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
  • MC de Ganghouwers zal vragen om uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • MC de Ganghouwers passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd.
  • MC de Ganghouwers geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn.
  • MC de Ganghouwers op de hoogte is van rechten omtrent persoonsgegevens.

MC de Ganghouwers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen zijn hierover dan kan dit via het contactformulier

Waarvoor verwerkt MC de Ganghouwers persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van worden verwerkt ten behoeve van onder andere de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van wedstrijddeelname
  • Controle WA verzekering tbv wedstrijddeelname
  • Communicatie

Verstrekking aan derden

De gegevens die personen aan MC de Ganghouwers verstrekken, kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beoogde doeleinden.

MC de Ganghouwers laat geen gebruik van persoonsgegevens toe voor commerciƫle en anderszins wervende doeleinden.

Minderjarigen

MC de Ganghouwers verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

MC de Ganghouwers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die MC de Ganghouwers van u heeft. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door MC de Ganghouwers. MC de Ganghouwers kan vragen om legitimatie voordat MC de Ganghouwers. gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met MC de Ganghouwers. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met MC de Ganghouwers